Ing. Michal Krippel
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Hazard ničí ľudské životy. Pravda je taká, že kombinácia marketingových trikov a túžby vyhrať núti hráčov premýšľať o určitej dlhodobej stratégií. Pri nízkej pravdepodobnosti výhry to však vedie k tomu, že z bežných hráčov sa stávajú hráči patologickí, ktorí často privedú na mizinu nielen seba, ale aj celú rodinu. Závislosť sa prejavuje krádežami, čo nepochybne ničí celú spoločnosť. Preto argument, že herne plnia mestskú pokladnicu, alebo že dávajú ľuďom prácu, neobstojí.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Volebný program

Trnava má byť zo svojej histórie na čo hrdá. Za posledných takmer tridsať rokov sa rozvinula do moderného mesta, v ktorom my Trnavčania radi žijeme. Z pohľadu života mesta a jej obyvateľov je dôležité najmä to, akú má budúcnosť, nie iba minulosť, akú má víziu, zdroje, potenciál a aké chce rozvíjať hodnoty.

Trnava potrebuje do budúcna inteligentné riešenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života jej obyvateľov. Je čas sa vrátiť k diskusii o hospodárskom rozvoja mesta, skvalitnení podnikateľského prostredia pre rozvoj pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, hľadaniu nových a z hľadiska pracovného trhu atraktívnych investícií zo zahraničia ako aj k rozvoju malého a stredného podnikania. Je čas otvoriť tému vzdelávania a vedy ako predpokladov rozvoja výskumu a vývoja. Myslím si, že Trnava nemá byť len krásnym miestom pre život. Ale aj miestom, ktoré ľuďom prinesie viac práce bez potreby cestovania za zárobkami mimo mesto, mestom, ktoré podporuje rozvoj rodiny ako základného stavebného prvku spoločnosti. Trnava potrebuje nevyhnutný dialóg o svojej identite, smerovaní, ekonomických základoch svojej existencie. Je to mesto obrovského intelektuálneho potenciálu skrytého v prostredí stredných a vysokých škôl, mesto nesmierneho historického a kultúrneho dedičstva s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Trnava by mala hľadať dospelé a inteligentné riešenia pre zlepšenie kvality života svojich občanov a jeho trvalú udržateľnosť v  prostredí ekonomicky výkonných regiónov strednej Európy.

S týmto zámerom som v spolupráci s odborníkmi, kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva a angažovanými občanmi pripravil tento program, s ktorým sa uchádzam o dôveru Trnavčanov.

Mobilita

1. Chodci

 • znížime rýchlosti pri školách a na vnútrosídliskových komunikáciách na 30km/hod
 • osvetlíme všetky rizikové prechody pre chodcov
 • zavedieme informačné merače rýchlosti vozidiel so zobrazovaním evidenčných čísel na viacerých miestach
 • vykonáme dôslednú pasportizáciu stavu povrchov chodníkov a začneme ich postupnú rekonštrukciu (nie len tých pri hlavných prieťahoch mestom)

2. Cyklisti

 • doplníme sieť bezpečných cyklotrás na prepojenie všetkých mestských častí s centrom mesta
 • v spolupráci so samosprávnym krajom sa zasadíme o vybudovanie regionálnych cyklotrás do zaujímavých lokalít nášho regiónu (prepojenie na vážsku cyklocestu pri Hornom Čepeni, napojenie na projekt Sacravelo, vybudovanie bezpečného 50 km cyklo okruhu Trnavy)
 • zavedieme efektívny systém bike-sharingu elektrobyciklov v meste
 • pre rozvoj rekreačnej cykloturistiky vybudujeme náučnú cyklotrasu okolo horného rybníka v Kamennom mlyne a cyklochodník popri Trnávke od Kalvárie na Štrky
 • v spolupráci so ŽSR rozšírime prejazdy popod železnicou a zriadime nové podchody pre cyklistov a peších (napr. k nákupnému centru The Mall)

3. Nové cesty

 • vyvinieme intenzívny tlak na urýchlené vybudovanie južného obchvatu Trnavy a protihlukovej steny od R1 pri MČ Modranka
 • zasadíme sa o posun projektu západného dopravného prepojenia mesta v oblasti projektových prác a majetkového vysporiadania pozemkov
 • dôsledne preveríme možnosť dobudovania nultého a obchvatu mesta a odľahčenia dopravnej situácie na Dohnányho ulici
 • na križovatke Spartakovskej s Clementisovou a Špačinskej so Saleziánskou a Hlubíkovou doplníme kruhové objazdy, zlepšíme priechodnosť dopravy na križovatke Sladovníckej s Bernolákovou
 • zavedieme obojsmernú premávku vozidiel v celom profile Bratislavskej cesty
 • zrušíme nezmyselnú jednosmernú premávku Halenárskej ulice
 • vybudujeme obslužnú komunikáciu na odklonenie nákladných áut smerujúcich do Emparku a Merkury marketu v MČ Modranka
 • zintenzívnime rekonštrukciu povrchov ciest vo všetkých mestských častiach
 • okružné križovatky budú výkladnou skriňou mesta a nie jeho hanbou
 • zavedieme svetelnú signalizáciu s odpočtom sekúnd

4. Mestské autobusy

 • zatraktívnime mestskú autobusovú dopravu ako hlavný nástroj alternatívnej dopravy v meste zlepšením trasovania a zvýšenou frekvenciou jednotlivých spojov, odchody hlavných autobusových liniek zosúladíme s príchodmi vlakov
 • v pilotnej etape zavedieme pre obyvateľov mesta bezplatnú mestskú autobusovú dopravu
 • vhodne doplníme elektronické tabule s informáciami o odchodoch spojov a zavedieme mobilnú aplikáciu na praktické informovanie o odchodoch MAD
 • zavedieme inteligentnú dopravnú signalizáciu s preferenciou pre vozidlá MAD a preferenčný pruh na Hospodárskej ulici
 • zvážime možnosť zrušenia zachádzania niektorých liniek so zastávkou na Dohnányho ulici na vlakovú stanicu a možnosť zriadenia zástavky MAD v historickom cente mesta

5. Parkovanie

 • vyznačíme všetky parkovacie miesta na trnavských sídliskách a následne zavedieme zákaz státia mimo vyznačených miest a obmedzenie parkovania nákladných vozidiel na sídliskových parkoviskách
 • v rámci limitov územného plánu dobudujeme najakútnejšie parkovacie plochy, podzemné parkovacie domy vybudujeme na Halenárskej ulici a Na hlinách
 • zvážime možnosti vybudovania viacpodlažného parkingu na Spartakovskej, Starohájskej a Dohnányho ulici
 • o zavedení celoplošného spoplatnenia parkovania v meste rozhodnú po dôkladnej vysvetľovacej kampani obyvatelia mesta v miestnom referende

Kvalita života

1. Priestory pre voľný čas a oddych

 • zrevitalizujeme mestský lesopark Štrky na novú atraktívnu oddychovú zónu pre obyvateľov mesta a zásadne rozšírime priestory na oddych v lesoparku Kamenný mlyn
 • budeme pokračovať v postupnej humanizácii sídlisk na území mesta a revitalizácii zelene na sídliskách
 • znovu zavedieme efektívny a profesionálny systém starostlivosti a mestskú zeleň s dôrazom na jej udržateľnosť a zamedzenie ďalšej kvalitatívnej degradácii
 • vzrastlé stromy v meste, ktoré zohrávajú významnú klimatickú úlohu pre jeho obyvateľov, nebudú predmetom ďalších barbarských výrubov, staré a vzácne stromy budú označené pre ich osobitnú ochranu
 • zrevitalizujeme lokalitu Ružového parku a Námestia SNP a v spolupráci so samosprávnym krajom vybudujeme novú oddychovú zónu pri synagóge
 • obnovíme zeleň a mestský mobiliár v priestore súčasného staničného parku
 • na každom sídlisku vybudujeme bezpečné (ohradené) verejné venčoviská pre našich štvornohých miláčikov

2. Zdravotníctvo

 • zabezpečíme zateplenie a výmenu okien na budove mestskej polikliniky prioritne z prostriedkov európskej únie
 • zrekonštruujeme vstupný priestor (recepciu) v mestskej poliklinike a zabezpečíme bezplatný wifi internet v celom objekte
 • v spolupráci so samosprávnym krajom a zdravotnými poisťovňami zabezpečíme zavedenie centrálneho objednávacieho systému a v zdravotníckych zariadeniach, kde je to prevádzkovo vhodné, budeme bonifikovať zdravotníkov využívajúcich takýto systém

3. Školstvo

 • budeme pokračovať v investíciách do budov základných a materských škôl a do modernizácie vzdelávacieho procesu detí
 • zabezpečíme dostatok miest v materských školách a v základných umeleckých školách pre deti Trnavčanov

4. Rodina a mládež

 • budeme pokračovať v budovaní nadštandardne vybavených chránených detských ihrísk na každom sídlisku
 • zastrešíme vznik nových voľnočasových centier pre deti a mládež na každom sídlisku
 • podporíme participáciu mladých ľudí na živote  mesta prostredníctvom otvorených diskusií s mladými o otázkach, problémoch a iniciatívach pre zlepšenie života v našom meste
 • podporíme vznik nových materských centier a interiérových ihrísk pre deti

5. Šport

 • rozšírime možnosti pre športovanie jednotlivcov a športových klubov v rámci športovísk základných škôl v meste
 • zabezpečíme rekonštrukciu mestskej športovej haly ako dôstojného stánku pre šport v meste

6. Seniori a znevýhodnení občania

 • rozšírime možnosť zvýhodneného bývania pre seniorov v mestskom bytovom dome na Tajovského ulici a vybudujeme nový stacionár pre seniorov na Prednádraží
 • zabezpečíme kompletnú rekonštrukciu ubytovacích jednotiek v Zariadení pre seniorov
 • v spolupráci s obchodnými reťazcami zriadime predajňu základných potravín pre sociálne odkázaných seniorov za zvýhodnené ceny
 • rozšírime kapacitu Zariadenia opatrovateľskej služby o ďalších minimálne osemdesiat miest
 • budeme podporovať voľnočasové aktivity klubov dôchodcov a mimovládne organizácie pracujúce v prospech starých, chorých a hendikepovaných občanov
 • budeme pokračovať v odstraňovaní bariér na chodníkoch a vo verejných budovách

7. Bezpečnosť

 • v spolupráci so štátnou políciou zavedieme účinné opatrenia na zamedzenie nežiaducich vplyvov ekonomickej migrácie v našom meste
 • zefektívnime činnosť mestskej polície a rozšírime kamerový bezpečnostný systém mesta

8. Odpady a životné prostredie

 • rozšírime polopodzemné kontajnery na odpad v rámci všetkých sídlisk v meste
 • zintenzívnime separáciu domového odpadu a zavedieme separovanie odpadu vo verejných budovách v meste
 • budeme podporovať projekty na zadržiavanie dažďových vôd v meste a umiestňovanie fotovoltaických panelov na verejných budovách
 

Rozvoj mesta

1. Územný rozvoj

 • zamedzíme ďalšiemu zahusťovaniu obytných zón v meste
 • podporíme ďalší rozvoj mesta rozšírením jeho historického jadra do priestorov bývalého cukrovaru

2. Hospodársky rozvoj

 • obnovíme činnosť podnikateľských klastrov a v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou sa zasadíme o vznik vedeckého kampusu v Trnave
 • budeme vytvárať podmienky pre firmy, ktoré prinesú pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, aby naši vzdelaní obyvatelia nemuseli za prácou cestovať
 • budeme podporovať rozvoj malého a stredného podnikania predovšetkým v odvetviach, ktoré majú reálne možnosti napojenia na už existujúci ekonomický život v meste a v regióne

3. Cestovný ruch

 • zameriame sa na rozvoj kongresového cestovného ruchu v Trnave a regióne využívajúc akumulovaný znalostný kapitál viazaný predovšetkým na TOP zamestnávateľov v meste a v regióne
 • v spolupráci s cirkvou obnovíme projekt Noc kostolov a vypracujeme stratégiu rozvoja sakrálneho turizmu v meste
 • v spolupráci s prevádzkovateľom Mestského štadióna Antona Malatinského zavedieme tradíciu veľkých spoločenských a kultúrnych podujatí s nadregionálnym významom prostredníctvom implementácie PPP modelu prevzatého z moderných štadiónov v Európe
 • v priestoroch Prachárne zriadime mestské múzeum

4. Transparentný úrad

 • zabezpečíme prehľadné zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach a dôsledné dodržiavanie zákonných postupov pri mestských tendroch
 • zabezpečíme prehľadné zverejňovanie informácií o platoch verejných funkcionárov mesta
 • obnovíme každoročné podujatie Deň otvorených dverí na trnavskej radnici
 • budeme poskytovať pravdivé a včasné informácie o dennom programe primátora mesta
 • pravidelné mesačné stretnutia primátora s obyvateľmi mesta s rotáciou po jednotlivých mestských častiach a online hodinka s primátorom budú samozrejmosťou

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.