Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Nezávislý kandidát (NEKA)

Odkaz kandidáta voličom:

Herne ako každá iná občianska vybavenosť sa má regulovať v strategickom dokumente. Dá sa regulovať, ale aj zakázať.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

http://www.bbalternativa.sk/volebny-program/

Územný plán - strategický dokument Banskej Bystrice

Nový územný plán sa začal obstarávať v roku 2003 a v roku 2015 bol schválený so všetkými zámermi, s ktorými občania nesúhlasili. Proces spracovania územného plánu skúmala Krajská prokuratúra, ktorá vydala voči vydaniu súhlasného stanoviska protest pre pochybenia a nesúlad so zákonom, no po neakceptovaní protestu sa dohodla s Mestom na postupnom odstraňovaní nedostatkov. Tak sa zmenami a doplnkami ÚPN odstránil zámer výstavby na THK a malá vodná elektráreň Iliaš.

V prípade, že budú mať poslanci Banskobystrickej alternatívy dostatočný počet v zastupiteľstve (⅔ hlasov zastupiteľstva), presadíme ďalšie zmeny, voči ktorým občania protestovali, a ktoré podľa nás nie sú vo verejnom záujme:
• vylúčime možnosť výstavby v parku pred a pod Pamätníkom SNP
• vylúčime možnosť výstavby na Urpíne
• pokúsime sa o výlučenie Malej vodnej elektrárne Vlkanová
• vylúčime možnosť výstavby na Námestí Ľudovíta Štúra (tzv. Tulipán)
• vymeníme plochu v obytnom území Fončordy oproti kostolu sv. Michala na Okružnej ulici z občianskej vybavenosti na oddychovo-rekreačnú zónu
• budeme požadovať zverejnenie na webe mesta všetkých schválených VZN o územnom pláne mesta a zón vrátane grafickej časti (záväzných výkresov).
• zaregulujeme umiestňovanie herní v meste mimo obytné zóny a v blízkosti školských zariadení

Budeme pokračovať v obstarávaní spracovania nového územného plánu centrálnej mestskej zóny (ďalej len CMZ) s cieľom regulovaného rozvoja a rešpektovaním ochrany hodnôt pamiatkovej rezervácie pre ďalšie generácie. Rozvoj historického jadra mesta je regulovaný zastaralým územným plánom CMZ z roku 1977 so zmenami a doplnkami niektorých blokov. Neprofesionálne a neodborné vedenie ÚHA v minulosti obstaralo a následne poslanci MsZ schválili také zmeny a doplnky ÚPN CMZ, ktoré nie jasne definujú navrhovanú výstavbu bez definovania stavebnej čiary a posúdenia dopadu na dopravu v meste.
Participatívne plánovanie – budeme dbať na to, aby mesto zapájalo občanov a odborníkov do procesov spracovania územného plánu. Aby sa participatívne plánovanie v našom meste stalo samozrejmosťou, a aby kvalita života neustupovala záujmom developerov.

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.